Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach, informuje, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII REALIZUJĄ WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W FORMIE NAUKI ZDALNEJ.

Zajęcia zdalne odbywają się według planu lekcji obowiązującego w szkole a ich czas trwania wynosi 35 min.

Zajęcia dla uczniów klas I-IV oraz dzieci przedszkolnych odbywać się będą w formie zajęć stacjonarnych na terenie placówki szkolnej oraz przedszkolnej z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Prosimy rodziców lub prawnych opiekunów o zaopatrzenie uczniów/dzieci w maseczki. Narzędzia do pracy zdalnej /tablety ,laptopy/, dla uczniów, którzy potrzebują w/w narzędzi można odbierać w szkole w piątek 28.01.2022 r. od godz.13.00.

Uczniowie klasy VIII, zdający egzamin ósmoklasisty, będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych. Organizacja tych konsultacji będzie uzależniona od potrzeb uczniów, w związku z tym prosimy rodziców lub prawnych opiekunów o indywidualną informację do dyrektora szkoły nt. podjętych decyzji w w/w kwestii.

Dowóz uczniów z klas I-IV według harmonogramu: 1. Wyjazd z Wagańca - godz. 7.15